Definice SPN a proč se jimi vůbec zabývat?

Definice SPN

Solitární plicní uzel (SPN) je definován jako okrouhlá léze obklopená provzdušněným plicním parenchymem o průměru < 3 cm, která není spojená s jinou patologií – atelaktázou, hilovou či mediastinální adenopatií ani pleurálním výpotkem.1

Jaká je incidence solitárních plicních uzlů?

Se stále dostupnější a využívanější výpočetní tomografií (CT), a to nejen z plicní indikace, je plicní uzel čím dál častějším incidentálním nálezem. Také zavádění screeningových programů časného záchytu plicních karcinomů vede k narůstající incidenci solitárních plicních uzlů (SPN). Odhaduje se, že ročně je na celém světě detekován více než 1 milion plicních uzlů.2

V rámci screeningu nádorů plic byl plicní uzel přítomen až u třetiny jedinců (data z 21 studií s více než 100 000 účastníků). Náhodné nálezy nekalcifikovaných plicních uzlů v rámci 11 zobrazovacích studií (u pacientů po traumatu nebo při CT srdce) se vyskytovaly s prevalencí přibližně 13 % (rozptyl 2–24 %).3

Proč se plicními uzly zabývat?

Většina (90-95%) incidentálně zachycených solitárních plicních uzlů je benigní etiologie. Ale část z nich může představovat časné stádium primárního bronchogenního karcinomu nebo metastázy jiných malignit. Karcinom plic zaujímá prvenství v nádorových onemocněních celosvětově, navíc je ve více než 70% diagnostikován v pozdním stádiu, kdy je prognóza nepříznivá. Naopak v případě jeho záchytu v časném stádiu je onemocnění kurabilní a 5 ti leté přežití je více než 60%. Výskyt malignit se u pacientů s SPN pohybuje v rozmezí 3,2–4,5 %.4

S rostoucí incidencí solitárních plicních uzlů, pneumolog stále častěji čelí problému jakým způsobem řídit management diagnostiky SPN. Stojí společně s pacientem před rozhodnutím, zda přistoupit k invazivnímu ověření jeho etiologie, což je spojeno s komplikacemi (nejčastěji pneumotorax/krvácení) a občas s nutností opakování invazivního vyšetření pro nevýtěžnost, nebo zda uzel radiologicky sledovat, což je zatíženo stresem z nejistoty biologické povahy SPN, nadměrným zářením a event. zpožděním diagnostiky nádorového onemocnění v časném stádiu, nebo zda uzel chirurgicky resekovat. (1)

I přes celosvětově stále rostoucí incidenci solitárních plicních uzlů, data poukazují na nedostatečnou informovanost odborných společností ohledně doporučených postupů jejich managementu. Mnoho pacientů se solitárním plicním uzlem není odesláno k adekvátnímu vyšetření a nejsou řádně klinicky ani radiologicky sledováni. Může se tak promarnit šance na včasnou diagnostiku primárního bronchogenního karcinomu. Zvyšování povědomí a vzdělávání praktických lékařů, internistů, pneumologů, radiologů, onkologů a chirurgů o problematice SPN, by mohlo zlepšit strategii jejich diagnostiky a terapie. (2)

Hlavním důvodem, proč se o solitární plicní uzly zajímat, je tedy možnost časné identifikace a stanovení diagnózy maligních plicních uzlů, a zároveň snaha o redukci invazivních výkonů u benigních lézí, respektive indolentních nádorů.

   

MUDr. Lenka Návratová
1. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 1. LF UK a VFN v Praze

   

Reference:

  • 1. Hansell D. M., Bankier A. A., MacMahon H. et al. Fleischner Society: glossary of terms for thoracic imaging. Radiology 2008; 246 (3): 697–722, doi: 10.1148/radiol.2462070712.
  • 2. Gould M. K., Tang T., Liu I. L. et al. Recent trends in the identification of incidental pulmonary nodules. Am J Respir Crit Care Med 2015; 192 (10): 1208–1214, doi: 10.1164/rccm.201505-0990OC.
  • 3. Callister M. E., Baldwin D. R., Akram A. R. et al. British Thoracic Society guidelines for the investigation and management of pulmonary nodules. Thorax 2015; 70 (Suppl. 2): ii1–ii54, doi: 10.1136/thoraxjnl-2015-207168.
  • 4. Mazzone P. J., Lam L. Evaluating the patient with a pulmonary nodule: a review. JAMA 2022; 327 (3): 264–273, doi: 10.1001/jama.2021.24287.
  • 5. Jacob M, Romano J, Ara Jo D, Pereira JM, Ramos I, Hespanhol V. Predicting lung nodules malignancy. Pulmonology. 2022 Nov-Dec;28(6):454-460. doi: 10.1016/j.pulmoe.2020.06.011. Epub 2020 Jul 29. PMID: 32739327.
  • 6. Gerald Schmid-BindertJens Vogel-ClaussenSylvia GützJoana FinkHans HoffmannMartin E. EichhornFelix J.F. Herth; Incidental Pulmonary Nodules – What Do We Know in 2022. Respiration 24 November 2022; 101 (11): 1024–1034.