Doporučené postupy SPN

V současnosti je k dispozici několik doporučených postupů strategie managementu solitárních plicních uzlů – např doporučené postupy:

  • Fleischnerovy společnosti [6].
  • British Thoracic Society (BTS) [7].
  • American College of Chest Physicians (ACCP) [8].
  • National Comprehensive Cancer Network (NCCN).

V jednotlivých doporučeních se liší interval radiologických kontrol a celková doba sledování SPN.

Ale shodují se, že management by měl být řízen na základě:

Velikosti uzlu/dynamiky růstu.

Pravděpodobnosti malignity

U uzlů menších než 5-6 mm (80-100 mm3) je prevalence malignity minimální ≤ 1 %. (10) Jedinci s tímto nálezem a nízkým rizikem mohou být vyřazeni ze sledování, u rizikových případů je doporučeno kontrolní zobrazení s odstupem. U uzlů do 8mm (300 mm3) je doporučeno radiologické sledování, u uzlů nad 8mm (300 mm3) pak postup dle pravděpodobnosti malignity. Pokud má uzel vyšší pravděpodobnost malignity, měla by být provedena jeho verifikace nechirurgická/chirurgická. Zatím, ale není k dispozici žádný jednotný absolutní doporučený postup, rozhodnutí o další strategii by mělo být ideálně v rámci multidisciplinárního týmu, za účasti pneumologa, radiologa, plicního onkologa, hrudního chirurga a patologa. S přihlédnutím na přání pacienta a jeho celkové zdraví. (200)

Doporučené postupy Fleischnerovy společnosti jsou určené pro pacienty starší 35 let, u kterých byl náhodně zachycený plicní uzel, a kteří nemají v anamnéze nádorové onemocnění. Byly revidovány a aktualizovány v roce 2017.

Příklad doporučeného postupu solidního SPN Fleischnerovy společnosti.

Více na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36049538/

Doporučené postupy British Thoracic Society jsou určené pro pacienty starší 18 let, jsou použitelné u náhodně zachycených uzlů i u uzlů zachycených v rámci screeningu plicní rakoviny. Taktéž nevylučují pacienty s anamnézou nádorového onemocnění. Poslední aktualizace proběhla v roce 2015. Z kalkulátorů malignity doporučují konkrétní model a to Brockovo skóre a je-li známo PET/CT vyšetření tak Herderův model.

Příklad doporučeného postupu solidního SPN dle Britské hrudní společnosti.

Více na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26082159/

Doporučené postupy ACCP revidovány a aktualizovány v roce 2013. Jsou určené pro všechny zachycené plicní uzly, ať už na screeningovém CT nebo náhodně zjištěné uzly.

Příklad doporučeného postupu solidního SPN dle ACCP.

Více na: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23649456/