Solitární plicní uzel z pohledu radiologa

Záchyt uzlů v plicním parenchymu je velmi častým, většinou náhodným nálezem při CT vyšetřeních. Ve velké většině se jedná o uzly benigní, tedy nezhoubné. Pravděpodobnost maligního (zhoubného) původu uzlu roste s velikostí ložiska (velmi nepravděpodobné pod 6 mm, vysoce pravděpodobné od velikosti 2 cm). Dále je pro malignitu podezřelý heterogenní vzhled ložiska. Dalším dobrým rozpoznávacím faktorem mezi benigními a maligními uzly je okraj ložiska, přičemž paprsčitě nerovný okraj ložiska svědčí spíše pro maligní původ, hladké okraje spíše pro benigní původ - z tohoto existuje výjimka, vícečetná kulovitá ložiska s hladkými okraji jsou typickým obrazem plicních metastáz (tedy rozsevu jiného, původně neplicního tumorózního postižení). Dalším velice podstatným faktorem je růst ložiska v čase na dvou CT vyšetřeních provedených s časovým rozestupem - benigní ložiska buď nerostou vůbec, nebo velmi pomalu, zatímco maligní ložiska vykazují poměrně rychlý růst. Znaky, které svědčí spíše pro benigní původ ložiska jsou přítomnost tuku případně kalcifikací v uzlu.

BIOPSIE PLIC POD CT KONTROLOU

 • Slouží k histologické diagnóze plicních ložiskových lézí
 • Vhodná pro ložiska v periferních částech plic, nevhodná pro centrální či endobronchiální ložiska
 • Dobrá výtěžnost i pro méně denzní ložiska typu mléčného skla
 • Postup výkonu: CT scan hrudníku v krátkém rozsahu se zaměřením na ložisko, naměření úhlu, vzdálenosti a vhodného místa punkce; dezinfekce a sterilní rouškování; lokální anestezie s následným ověřením pozice jehly na CT; poté zavedení bioptické core-cut jehly pod opakovanou CT kontrolou, následně odběr vzorku; makroskopická kontrola kvality vzorku – v případě nedostatečnosti opakování odběru
 • Mezi časté komplikace patří pneumothorax a intrapulmonální hemoragie, případně hemateméza – v naprosté většině postačuje konzervativní přístup
 • Po výkonu monitorace pacienta do druhého dne (nutnost zajištění nemocničního lůžka)

1 - drobné subpleurální ložiskoventrálně            2 – bioptická jehla v ložisku (metastáza melanomu)

1 – objemnější subpleurální ložisko  2 – bioptická jehla v ložisku, ventrální PNO jako komplikace

MUDr. Matěj Novák

Radiodiagnostická klinika 1. LF UK a VFN

Virtuální bronchoskopie

 • Vypočítává z CT vyšetření pohled zevnitř do průdušnice a bronchů, jak by byl patrný při bronchoskopii.
 • Metodu lze využít k prezentaci nálezů – např. zúžení bronchu, nádor prorůstající do bronchu, zevní komprese.
 • Neumí zobrazit drobné povrchové útvary, změny struktury sliznice, nelze odebírat materiál – nenahrazuje endoskopii

Low-dose CT

 • CT vyšetření, kde pracujeme s podstatně menší radiační zátěží (zhruba o jeden řád)
 • Radiační zátěž se může významně lišit mezi pracovišti
 • Vhodné pro vyhledávání plicních uzlů, kontrolu předchozích nálezů, u mladých osob
 • Nemusí zobrazit drobné detaily stěny plicních lalůčků

CAD – počítačem asistovaná detekce

 • CT vyšetření hodnotí lékař s pomocí počítače
 • Počítač upozo