Nové postupy v léčbě časných stadií nemalobuněčných karcinomů plic

Nové postupy v léčbě časných stadií nemalobuněčných bronchogenním karcinomů Nové postupy v léčbě časných stadií nemalobuněčných bronchogenním karcinomů

Při radikální resekci bronchogenního nemalobuněčného karcinomu se standardní adjuvantní léčbou až 30%-55% pacientů recidivuje převážně s orgánovou diseminací.

5-leté přežití podle klinických stadií:

Stadium I 77–92%.

Stadium II 53–60%.

Stadium IIIA 36%.

Budoucnost

Posun neoadjuvantní a adjuvantní imunoterapie do léčby časných operabilních stadií NSCLC.


Evoluce systémové léčby nemetastazujících NSCLC stadia  I–III:

cíl léčby časných stadií NSCLC je kurabilní

 • Adjuvantní chemoterapie na bazi cisplatiny je stále standardem léčby časných stadii NSCLC vysokého rizika metastatické diseminace po radikální resekci.
 • Anti-PD-L1 imunoterapie s durvalumabem po chemoradioterapii  prodlužuje OS u neresekabilních  nebo inoperabilních  nemetastazujících  NSCLC.
 • Adjuvantní podání osimertinibu po dobu 3 let po standardní chemoterapii prodlužuje DFS  (disease-free survival) u NSCLC s EGFR mutací.
 • Novou perspektivní možností v předoperačním a pooperačním podání je imunoterapie

Nové postupy v léčbě časných stadií NSCLC

Kurativní cíl léčby časných stadií = inovace léčebných postupů se zařazením imunoterapii inhibitory kontrolních bodu imunitní reakce (check point inhibitory ICI) je klinickou urgencí  

Klíčem k optimální léčbě je rozhodnutí multidisciplinárního týmu.

Cílem je vybrat nejlepší možnou léčbu pro každého konkrétního pacienta.

Imunoterapie „check point“ inhibitory (ICI) V ADJUVANCI

Klinické studie adjuvantní monoterapie ICI v léčbě NSCLC            

Závěry ze studie IMpower010

Signifikantní zlepšení DFS po přidání atezolizumabu následně po chemoterapii na bazi cisplatiny u pacientů po radikální resekci PD-L1–pozitivních,  NSCLC st II-IIIA (7. vydání)

Největší přínos při expresi PD-L1 ≥50% (HR: 0.44)

IMpower010 je první klinická studie prokazující účinnost adjuvantní PD-(L)1 blokády po kompletní chirurgické resekci a adjuvantní chemoterapii  NSCLC.

Imunoterapie „check point“ inhibitory (ICI) v NEOADJUVANCI


Neoadjuvantní vs adjuvantní terapie
Neoadjuvance poskytuje výhody ve srovnání s adjuvancí, a to lepší tolerance při načasování před chirurgií, downstaging, časná eradikace mikrometastáz, časné vyhodnocení účinnosti léčby.

Předoperační (neodjuvantní) imunoterapie u primárně resekabilních  NSCLC – proč?

Více než 50% pacientů stadia I - III po resekci NSCLC recidivuje.

Chemoterapie před (neoadjuvantní) nebo po (adjuvantní) chirurgické intervenci = absolutní zlepšení 5-letého přežití ≈ 5% při klinicky nezanedbatelných NÚ

Cíle neoadjuvantní léčby:

 • zmenšení nádorové masy (downstaging)
 • navýšení počtu R0 resekcí
 • ovlivnění mikrometastáz
 • prodloužení DFS a OS
 • zhodnocení účinnosti léčby in vivo

Možnosti předoperační léčby u primárně operabilních NSCLC

 • chemoterapie 
 • chemoradioterapie
 • terčová léčba
 • imunoterapie