Indikace předoperační fyzioterapie v problematice SPN (II. díl)

Indikace předoperační fyzioterapie v problematice SPN (II. díl)

13. 2. 2024

INDIKACE PŘEDOPERAČNÍ FYZIOTERAPIE V PROBLEMATICE SPN

Fyzioterapií v předoperačním období u hrudních chirurgických výkonů vzniká prostor pro zaměření na přítomné symptomy, optimalizaci mobility hrudníku a aktivačního řetězení dechových svalů, eliminaci nežádoucích projevů dýchání a jejich důsledky, pohybový profil pacienta v jeho běžném fungování, kvalitní posturální podněty nebo seznámení pacienta s náležitými fyzioterapeutickými postupy v pooperačním období. Na základě možností a specificky určenýach potřeb u daného pacienta stanovujeme terapeutické cíle, ze kterých vychází techniky a nástroje zaměřené do předoperačního období léčebného procesu.

Sestavu zahrnutých zdravotních výkonů ve fyzioterapeutických postupech indikuje lékař dle interních předpisů pracoviště. Tyto zdravotní výkony jsou označovány výběrem kódů vybraných ze seznamu zdravotních kódů pro odbornost Fyzioterapie vedené pod číslem 902. Kódy specifikují složení a rozsah fyzioterapie. Pokud je dostačující provedení třicetiminutové instruktáže fyzioterapeutem. Je možné ji provést na základě indikace kódu 21215. V případě potřeby provedení předoperační série fyzioterapeutických intervencí v širším rozsahu je možné do indikace zahrnout tuto kombinaci kódů, nebo výběr z nich: 21001, 21017, 21413, 21415, 21225, 21221, 21003. Toto terapeutické složení je v případě potřeby možné doplnit o postupy fyzikální terapie, nebo další varianty zdravotních výkonů pro odbornost Fyzioterapie. Stanovuje se také počet fyzioterapií, které má pacient absolvovat.

Specifikace výše uvedených kódů:

21215 Léčebná tělesná výchova – instruktáž a zácvik pacienta a jeho rodinných příslušníků

20001 Komplexní kineziologické vyšetření

21017 Vyšetření s použitím přístroje

21413 Techniky měkkých tkání

21415 Mobilizace páteře a periferních kloubů

21225 Individuální kinezioterapie II.

21221 Individuální kinezioterapie I.

21003 Kontrolní kineziologické vyšetření


 

Ilustrační obrázek


 

Mgr. Martina Havlová

Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN v Praze


 

Reference:

  1. HODGKIN, Bartolome R CELLI a Gerilynn Long CONNORS. Pulmonary rehabilitation: guidelines to success. 4. vyd. St. Louis, Mo.: Mosby/Elsevier, c2009, xiv, 583 s. ISBN 978-032-3045-490.

  2. FROWNFELTER, Donna L a Elizabeth DEAN. Cardiovascular and pulmonary physical therapy: evidence to practice. 5. vyd. St. Louis, Mo.: Elsevier/Mosby, 2012, xii, 819 s. ISBN 0323059139.

  3. NEUMANNOVÁ, Kateřina, Vítězslav KOLEK a Gerilynn Long CONNORS. Asthma bronchiale a chronická obstrukční plicní nemoc: možnosti komplexní léčby z pohledu fyzioterapeuta. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2012, 170 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2617-8.

  4. PRYOR, A., Jennifer, PRASAD, Ammani S. Physiotherapy for respiratory and cardiac problems: adults and paediatrics. 4. vyd. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2008, 632 s. ISBN 978-008-0449-852.

  5. Seznam zdravotních výkonů. Online. Databáze zdravotních výkonů. Dostupné z: szv.mzcr.ct/vykon

  6. ZLATOHLÁVEK, Lukáš. Interna pro bakalářské a magisterské obory. Medicus. Praha: Current Media, 2017. ISBN 978-80-88129-23-3.